Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

Informatie over de Stichting Vrienden van Somos Sur

 

De Stichting Vrienden van Somos Sur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften aan de stichting voor donateurs aftrekbaar zijn voor de belasting.

Daarom zijn wij verplicht de volgende gegevens hier te publiceren:

naam van de stichting: Stichting Vrienden van Somos Sur

RSIN/fiscaal nummer: 815344107

contactgegevens: zie bij navigatie: onder het kopje contact

doelstelling: het stimuleren van de veerkracht en motivatie van mensen in Bolivia om voor zichzelf en hun omgeving een structureel betere toekomst te creeren.

beleidsplan: de stichting tracht haar doel te bereiken door 1. het bijeenbrengen van materiele hulp in goederen en/of geld 2. het ondersteunen van mensen in hun eigen kracht via steun aan de Stichting Somos Sur in Bolivia/Cochabamba  3. het werven van donateurs in Nederland en overige landen in Europa 4. het uitdragen van informatie over het werk van Somos Sur.

bestuurssamenstelling:

Florimond Fick, voorzitter

Dineke Leliefeld, secretaris

Gerard Freijzer, penningmeester

beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding

verslag uitgeoefende activiteiten: zie verder de website

financiele verantwoording: over 2020:

 

Inkomsten:

saldo Rabobank 01-01-2020 rek.courant       2.405,62

saldo Rabobank spaarrek. 01-01-2020          8.181,14

rente 2019                                                       0,36

bijdragen donateurs                                        105,00

bijdragen donateurs notariëel                        1.900,00

donatie St.Mensen met een Missie                24.000,00                                 

 

totaal                                                         36.592,12

 

Uitgaven:

maandelijkse donatie aan Somos Sur             1.800,00

afrek.externe donatie (Uni.Madrid en DPC)      2.448,87

bestuurskosten                                                   0,00

kosten bankrekening                                        158.98

notariskosten gebundelde schenking                     0.00

administratiekosten (postzegels,papier etc.)          0.00         

publiciteitskosten  /website                               108,00

Mensen met een Missie/donatie                     26.500,00

Jacara poema Pein coto                                     169,89

                                                   

subtotaal                                                     31.185,74

resultaat                                                        5.406,36

                                                                                                    

totaal                                                          36.592,12

 

Balans 2019 Rabobank 

Saldo Rabobank d.d. 01-01-2020 rek.courant        2.405,62

Saldo Rabobank d.d. 01-01-2020 spaarrekening     8.181,14

Saldo Bank totaal d.d. 01-01-2020                    10.586,76

 

Saldo Rabobank d.d. 31-12-2020 rek.courant        5.224,88

Saldo Rabobank d.d. 31-12-2020 spaarrekening       181,50

 

Saldo bank totaal d.d. 31-12-2020                    5.406,36                       

 

                                  

 

 

muurschildering bij Maria in Cochabamba.

een indianen paar, gemaakt naar een vloermozaïek in het dorpshuis van Torotoro