Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

Informatie over de Stichting Vrienden van Somos Sur

 

De Stichting Vrienden van Somos Sur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften aan de stichting voor donateurs aftrekbaar zijn voor de belasting.

Daarom zijn wij verplicht de volgende gegevens hier te publiceren:

naam van de stichting: Stichting Vrienden van Somos Sur

RSIN/fiscaal nummer: 815344107

contactgegevens: zie bij navigatie: onder het kopje contact

doelstelling: het stimuleren van de veerkracht en motivatie van mensen in Bolivia om voor zichzelf en hun omgeving een structureel betere toekomst te creeren.

beleidsplan: de stichting tracht haar doel te bereiken door 1. het bijeenbrengen van materiele hulp in goederen en/of geld 2. het ondersteunen van mensen in hun eigen kracht via steun aan de Stichting Somos Sur in Bolivia/Cochabamba  3. het werven van donateurs in Nederland en overige landen in Europa 4. het uitdragen van informatie over het werk van Somos Sur.

bestuurssamenstelling:

Florimond Fick, voorzitter

Dineke Leliefeld, secretaris

Gerard Freijzer, penningmeester

beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding

verslag uitgeoefende activiteiten: zie verder de website

financiele verantwoording: over 2019:

 

Inkomsten:

saldo Rabobank 01-01-2019  rek.courant       7.943,59

saldo Rabobank spaarrek. 01-01-2019            2.680,36

rente 2018                                                        0,78

bijdragen donateurs                                        105,00

bijdragen donateurs notariëel                        1.900,00

donatie St.Mensen met een Missie                16.000,00                                  

 

totaal                                                         28.629,73

 

Uitgaven:

maandelijkse donatie aan Somos Sur             1.800,00

donatieMensen met een Missie                     16.000,00

bestuurskosten                                                   0,00

kosten bankrekening                                        158.97

notariskosten gebundelde schenking                     0.00

administratiekosten (postzegels,papier etc.)          0.00         

publiciteitskosten                                               84.00

subtotaal                                                    18.042,97

resultaat                                                     10.586,76

                                                                                                    

totaal                                                          28.629,73

 

Balans 2019 Rabobank 

Saldo Rabobank d.d. 01-01-2019 rek.courant        7.943,59

Saldo Rabobank d.d. 01-01-2019 spaarrekening     2.680,36

Saldo Bank totaal d.d. 01-01-2019                    10.623,95

 

Saldo Rabobank d.d. 31-12-2019 rek.courant        2.405,62

Saldo Rabobank d.d. 31-12-2019 spaarrekening     8.181,14

Saldo bank totaal d.d. 01-01-2020                    10.586,76                        

 

                                  

 

 

muurschildering bij Maria in Cochabamba.

een indianen paar, gemaakt naar een vloermozaïek in het dorpshuis van Torotoro

Pachamama, vertaald uit het Boliviaans als ' moeder aarde' , later ook vereerd als de maagd maria. Kopje thee als eigentijdse toevoeging door de maker. Moeder aarde zorgt goed voor ons, maar zorgen wij wel goed voor de aarde??