Somos Sur

Stichting Vrienden van Somos Sur

Informatie over de Stichting Vrienden van Somos Sur

 

De Stichting Vrienden van Somos Sur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften aan de stichting voor donateurs aftrekbaar zijn voor de belasting.

Daarom zijn wij verplicht de volgende gegevens hier te publiceren:

naam van de stichting: Stichting Vrienden van Somos Sur

RSIN/fiscaal nummer: 815344107

contactgegevens: zie bij navigatie: onder het kopje contact

doelstelling: het stimuleren van de veerkracht en motivatie van mensen in Bolivia om voor zichzelf en hun omgeving een structureel betere toekomst te creeren.

beleidsplan: de stichting tracht haar doel te bereiken door 1. het bijeenbrengen van materiele hulp in goederen en/of geld 2. het ondersteunen van mensen in hun eigen kracht via steun aan de Stichting Somos Sur in Bolivia/Cochabamba  3. het werven van donateurs in Nederland en overige landen in Europa 4. het uitdragen van informatie over het werk van Somos Sur.

bestuurssamenstelling:

Florimond Fick, voorzitter

Dineke Leliefeld, secretaris

Gerard Freijzer, penningmeester

beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding

verslag uitgeoefende activiteiten: zie verder de website

financiele verantwoording: over 2022:

 

Inkomsten:

saldo Rabobank 01-01-2022 rek.courant       17.591,82

saldo Rabobank spaarrek. 01-01-2021             181,76

rente spaarrekening 2021                                   0,02

bijdragen donateurs periodiek                           705,00

bijdragen donateurs notariëel                        2.100,00

donatie St.Mensen met een Missie                10.000.00

feminist review trust                                    10.687,57

previniendo VBG donatie                                2.000,00                              

 

totaal                                                         43.266,17

 

Uitgaven:

maandelijkse donatie aan Somos Sur             1.800,00

bestuurskosten                                                   0,00

kosten bankrekening                                        167,01

notariskosten gebundelde schenking                     0.00

administratiekosten (postzegels,papier etc.)          0.00         

publiciteitskosten  /website                                  0,00

Mensen met een Missie/donatie                     37.690,00

Jacara poema Pein coto                                   414.00

KVK ondertekening                                             0,01,

                                                   

subtotaal                                                     40.071,02

resultaat                                                        3.195,15

                                                                                                    

totaal                                                           43.266,17

                      

 

                                  

 

 

muurschildering bij Maria in Cochabamba.

een indianen paar, gemaakt naar een vloermozaïek in het dorpshuis van Torotoro